Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Evde Bakım Ücreti | Ayrımcılığı Önle

Evde Bakım Ücreti

Engelli bireylerin evde bakım hizmetlerinden faydalanabilmesine ilişkin usul ve esaslar, 30.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan; Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,  Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3′ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.

Engelli bireylerin evde bakım ücreti alabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

1-Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,(Ailenin geliri kişi sayısına bölünecek ve ailede bir kişiye düşen miktar net asgari ücretin 3 te 2 sinden az ise bakım hizmetinden faydalanılacaktır.)

2001 Yılı itibariyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanmasında ve özürlü yakınlarına yapılacak aylık ödemelerde 01/01/2011-30/06/2011 dönemi için 570,22 TL, 01/07/2011-31/12/2011 dönemi için 599,21 TL net asgari ücret (asgari geçim indirimi çıkarılmış) esas alınmaktadır.

Evde bakım ücreti alabilmek için 01/01/2011 itibariyle kişi başına(aile içerisinde) düşen ortalama gelirin 380,14.-TL’den düşük  olması gerekmektedir.

Evde Bakım Ücreti olarak 570,22.-TL ödenmektedir.

2-Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,

3-Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

Bakıma Muhtaç engelliye verilecek bakım hizmeti bakım raporu doğrultusunda; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinde veya bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilir. Bakıma muhtaç özürlüye ikametgahında akrabaları tarafından bakım hizmeti verilebilir.

Resmi veya Özel bakım merkezlerinde bakım hizmetlerinin verilmesi halinde ilgili merkeze iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır.

Bir akraba, bakıma muhtaç bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki engelliye bakım hizmeti verebilir.

Akrabaları tarafından bakımı sağlanan engellinin bireysel bakım planı bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından hazırlanır.

Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinde görevli bir personel, bakım hizmetinin bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından verilmesi hâlinde, yılda en az iki kez bakım hizmetini verecek kişiye, bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar dâhilinde rehberlik eder ve bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediğini inceler, bakmakla yükümlü olduğu birey sayısında değişiklik olup olmadığını gözlemler ve gelirlerinde değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi alır. Tespitlerine, gözlemlerine ve aldığı bilgilere ilişkin rapor hazırlayarak il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü raporun içeriğine göre işlem yapar.

Bakıma muhtaç engelliye akrabanın bakım hizmeti vermesi hâlinde, bakıma muhtaç engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri, başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren 25 yaşını tamamlamamış çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ya da eşinin kardeşlerini, ifade eder.

Paylaş
[Facebook] [Twitter]